Kínálatunk

Eszmei céljaink

Iskolánk pedagógiai programja és az itt folyó pedagógiai munka a “13 T” köré szerveződik. Ennek kulcsszavai: talentum, tanítvány, társadalom, tehetség, teljesítőképesség, türelem, tudás, technika, teljesség, tradíció, tanulás, tisztelet, törekvés.

Az iskola hitélete

A református tanulókat egyházunk hitvalló tagjaivá kívánjuk nevelni, ahogyan ez az iskola céljai között is szerepel. Az egyéb vallásúak számára biztosítjuk vallásuk szabad gyakorlását, illetve vallásuknak megfelelő hitoktatást.
Minden hétfőn az iskola tanulóifjúsága és nevelői istentiszteleten vesznek részt a Deszkatemplomban.
Az iskola korábban kialakított programjai kiegészülnek a református egyházi ünnepekkel.
A szaktárgyi tananyaghoz hozzákapcsoljuk a RPI (Református Pedagógiai Intézet) által kiadott kiegészítő könyvek, munkafüzetek ismeretanyagát, ily módon érvényesítjük a hit és a tudás összetartozását.

Ízelítő rendezvényeinkből:

 • Hagyományos rendezvényeink: évnyitó, évzáró ünnepség, elsősök fogadása
  (előtte: ”sulikóstoló”), ballagás.
 • Nemzeti ünnepeink (okt. 6., okt. 23., márc. 15. megünneplése)
 • Egyházi ünnepek: a reformáció napja, advent, karácsony, nagypéntek, húsvét, áldozócsütörtök, pünkösd.
 • Más ünnepekről, nevezetes napokról megemlékezés: (Iskolai faliújságon vagy az iskolarádióban): fogászati hónap, állatok világnapja, a zene világnapja, a magyar kultúra napja, a költészet napja, Európa-nap, anyák napja, gyermeknap, stb.
 • Jókai – napok: tanulmányi és játékos vetélkedők, sportversenyek, kulturális műsorok
 • Karácsonyi műsor
 • Évfolyamonkénti családi istentiszteletek
 • Csendesnap
 • Színjátszó csoportjaink tanévzáró előadása
 • Az egyházközséghez kötődő rendezvényeink: Konfirmáció
 • Tanulmányi versenyek: idegen nyelvi, versmondó, anyanyelvi, természettudományos, társadalomtudományi, matematikai, művészeti, bibliaismereti, hittan, stb. területén a város és az ország különböző intézményeiben.
 • Rendszeres színházlátogatás, bábelőadás (Miskolci Nemzeti Színház)
 • Mozi-látogatás, kiállítások megtekintése
 • Képzőművészeti kiállítások az aulában
 • Városi sportversenyeken való szereplések

Képzési kínálat, képzési rendszer

A beiskolázási terv szerint elsősorban a református vallású, miskolci gyerekeket várjuk iskolánkba, de szívesen fogadunk vidéki református tanulókat is. A szabad férőhelyek függvényében más felekezethez tartozó tanulókat is felveszünk.
Az óvodákban történő bemutatkozást a „Sulikóstoló” néven ismertté vált rendezvények, majd a szülőkkel való személyes találkozás, beszélgetés követ. Csak az lehet iskolánk tanulója, aki elfogadja az iskolánk értékrendjét ismertető „Küldetésnyilatkozat”-ot.
A tanulók felekezetüknek megfelelő hitoktatást választhatnak. Iskolánkban  alapfokú művészetoktatás is zajlik (színművészeti ágon, színjáték tanszakon folyik előkészítő és alapfokú képzés). Intézményünk 2014-től két tanítási nyelvű oktatást is végez.

Iskolánk egész napos elfoglaltságot biztosító iskola. Az első négy évfolyamon a gyerekek sokirányú fejlesztését az osztálytanítók végzik. Az alsó tagozatban ún. nagyfelmenő rendszerben folyik a tanítás.
Az alsóban tanítók oktatnak, de az idegen nyelvek és testnevelés órák esetében előfordul szakrendszerű oktatás.
Az idegen nyelvek tanítása a kéttannyelvű első osztályokban heti 4, emelt angol tanterv szerint haladó osztályokban  heti 1 órában történik, mely felső tagozatban 5 és 3 órára emelkedik.

Délutánonként sokszínű elfoglaltságot biztosítunk szakköri foglalkozásokon és tehetséggondozó műhelyekben.
Iskolánk tanulói jelentkezhetnek az alapfokú művészetoktatás keretein belül a színjáték tanszakra, ahol 1-2. osztályban (előkészítő évfolyamok) heti 2 órában, 3-8.-ban (az alapfok 1-6. évfolyamában) heti 4 órában folyik a képzés.

A tantestület

A tantestület nagy része az iskola fennállása óta együtt dolgozik. Az iskolánkban iskolalelkészt is alkalmazunk. A nem református felekezetű tanulók hitoktatását iskolánkba delegált hitoktatók végzik.
Nevelőtestületünk tagjai szakmailag jól felkészültek, magas színvonalú pedagógiai tevékenységet végeznek.

Technikai dolgozók

Az oktató-nevelő munkát iskolánkban az iskolatitkárok, védőnő, ügyviteli munkatársak, ügyfélszolgálati munkatárs, karbantartók, élelmezés-vezető, konyhai dolgozók, illetve takarítók segítik.

Tárgyi feltételek

Az oktatás két épületben folyik. Az alsó tagozatban osztálytermekben, felső tagozatban szaktantermekben tanítunk. Iskolánk rendelkezik tornateremmel, orvosi szobával és lelkészi szobával is.

Az iskola környezete

Iskolánk 1984-ben épült, a Jókai lakótelep iskolájaként. A belváros közelében, de ideális–zöldterülettel körbevett– részen található. Az időközben kialakult környékünkön egy családi házas övezet is. Elérhető közelségben van a távolsági buszállomás. Az utóbbi években megnövekedett a vidékről bejárók aránya. (18-20 %).

Az l984-ben átadott épület alacsonyabb létszámra lett tervezve. Az elmúlt időszakban bővítéssel, két új csoportszoba kialakításával, belső átépítésekkel növeltük a férőhelyek számát. Az intézmény felújítását folyamatosan végezzük.
Az iskolai rendezvények számára az aulában biztosítottuk a feltételeket: színpadtér, reflektorok, hangosítás, kórus részére dobogó.
A tanulók versenyekre utaztatását saját, 2 db 9 fős kisbusszal oldjuk meg.
A fenntartói támogatással vásárolt perei régi iskolaépület a felújítás után 43 fő befogadására alkalmas komfortos táborhelyünk lett.

A főépületben 2009 nyarán befejeződött az ablakok cseréje, megújult a fűtési és a villamossági rendszer. A vizesblokkok felújítása is megtörtént. Az épületben teljes körű festés és mázolás volt. Az udvaron játszóteret alakítattunk ki.

2013-ban felújításra került iskolánk udvara és elkészült az új sportpályánk.

2014-2017-ig tornapálya villamossági felújítása, energetikai beruházás, udvar fejlesztés, garázs építés, tornaterem felújítás, fizika-kémia labor felújítása, konyha felújítása történt meg.

A fejlesztések folyamatosak, a ‘B épület 3 szintjének kialakítása 2019 nyarán kezdődött el.

2020-ban megkezdtük a  B épületben átadott új nyolc tanteremben a tanítást.