Tehetséggondozás

Tehetséggondozás


Nevelőtestületünkben jelentős szerepet tulajdonítunk a tanulásban, a személyiségformálásban az önálló alkotó munkára nevelésnek, a tehetségek felismerésének, a jobb képességű gyermekekkel történő kiemelt foglalkozásnak, és a kis lépésekkel haladók hátránycsökkentésének. Gazdag nevelési-oktatási programkínálattal igyekszünk megfelelni a környezet elvárásainak. Az önképzés mellett rendszeresen veszünk részt szakmai továbbképzéseken, a nyílt tanítási napokon bemutató órákat tartunk, tanfolyamokat, versenyeket szervezünk, szakköröket vezetünk, s e mellett a hétköznapi munkánkra is lelkiismeretesen felkészülünk.

Kiemelt értéknek tartjuk közvetlen partnereink igényei, valamint hagyományaink miatt az idegen nyelvek (angol, német nyelv), testnevelés, dráma és az informatika tanítását, a tömegsportot.

A tehetséggondozás tantestületi munkamegosztása:

Programvezető: igazgató: bátorítás, segítés, ellenőrzés, értékelés, a téma napirenden tartása.

Tehetséggondozó koordinátor: megfelelő fejlesztő formák összegyűjtése, az elért eredmények elemzése a szakmai munkaközösségekkel együttműködve, a továbblépés útjainak kijelölése.

Tehetségműhely vezetők: átfogó programok készítése, órán és órán kívüli gondozás, folyamatosság, előrehaladás, hatékonyság ellenőrzése, forrásanyag biztosítása.

Szervezeti formák

A tehetségfejlesztéshez sokféle szervezeti forma alakult ki iskolánkban. A tehetséggondozás délelőtt sávos bontásban (idegen nyelvek) képesség szerinti csoportok, osztályon belüli csoportok, évfolyamon belüli csoportosítás, levelezős programok keretében történik.

Délután: tehetséggondozó műhelyek, szakkörök formájában valósul meg.

Alkalmazott módszereink, lehetőségeink:

–        differenciált tanulásszervezés tanítási órán

–        kooperatív technikák, cselekvéses tanulás

–        interaktív tanulási technikák, internet, számítógépes oktatás

–        önálló ismeretszerzés

–        könyvtári kutatómunka

–        prezentáció készítése

–        levelezős versenyeken részvétel

–        záróvizsga (ideg nyelv, magyar nyelv és irodalom tantárgyból)

A várható eredmények:

–        a tehetséggondozó program következetes végig vitele

–        képességfejlesztés, kreativitás

–        sokoldalú személyiség-kibontakoztatás, pozitív személyiségi jegyek erősítése

–        érzelmi, értelmi pozitív személyiségjegyek kialakítása

–        a tehetséges fiatalok erős és gyenge oldalának fejlesztése

–        a tehetséggondozó műhelyekben megszerzett tudást alkalmazzák tanítványaink tanítási órákon, órán kívül a mindennapi életükben

–        motiváltság az önálló ismeretszerzéshez

–        a tehetséggondozó műhelyek vezetői jó gyakorlatukat átadják a régió szakmai munkaközösségeinek

–        pályaválasztási orientáció- szakirányú továbbtanulás

Célunk továbbá a versenyeredményeink (megyei 1-6., országos 1-10. helyezettek) számának növelése.