Történetünk

Igazgatóink:
2001 – 2004 dr. Kádár Péter lelkipásztor
2004 – 2009 Németh Bertalanné
2009 –          Kis Klára lelkipásztor, vallástanár

Történetünk
Iskolánk 1984/85-ös tanévben nyitotta meg kapuit. 44. sz. Önkormányzati fenntartású, lakótelepi iskolaként.

Mivel nagy össztársadalmi igény jelentkezett az egyházi iskolák iránt, a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség presbitériuma református iskola működtetését határozta el. A Deszkatemplom szomszédságában lévő 44. sz. iskolát szerették volna egyházi fenntartásba venni. Hosszas előkészítő és széleskörű egyeztető munkát követően iskolánk 2001/2002-es tanévtől Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola néven, református iskolaként működött tovább. Az újjászületett intézmény 461 tanulóval, 41 pedagógussal és 19 technikai dolgozóval kezdte meg munkáját.

Eszmei céljaink
Iskolánk pedagógiai programja és az itt folyó pedagógiai munka a "13 T" köré szerveződik. Ennek kulcsszavai: talentum, tanítvány, társadalom, tehetség, teljesítőképesség, türelem, tudás, technika, teljesség, tradíció, tanulás, tisztelet, törekvés.

Az iskola hitélete
A református tanulókat egyházunk hitvalló tagjaivá kívánjuk nevelni, ahogyan ez az iskola céljai között is szerepel. Az egyéb vallásúak számára biztosítjuk vallásuk szabad gyakorlását, illetve vallásuknak megfelelő hitoktatást.
Minden hétfőn az iskola tanulóifjúsága és nevelői istentiszteleten vesznek részt a Deszkatemplomban.
Az iskola korábban kialakított programjai kiegészülnek a református egyházi ünnepekkel.
A szaktárgyi tananyaghoz hozzákapcsoljuk a RPI (Református Pedagógiai Intézet) által kiadott kiegészítő könyvek, munkafüzetek ismeretanyagát, ily módon érvényesítjük a hit és a tudás összetartozását.

Ízelítő rendezvényeinkből:

 • Hagyományos rendezvényeink: évnyitó, évzáró ünnepség, elsősök fogadása
  (előtte: ”sulikóstoló”), ballagás.
 • Nemzeti ünnepeink (okt. 6., okt. 23., márc. 15. megünneplése)
 • Egyházi ünnepek: a reformáció napja, advent, karácsony, nagypéntek, húsvét, áldozócsütörtök, pünkösd.
 • Más ünnepekről, nevezetes napokról megemlékezés: (Iskolai faliújságon vagy az iskolarádióban): fogászati hónap, állatok világnapja, a zene világnapja, a magyar kultúra napja, a költészet napja, Európa-nap, anyák napja, gyermeknap.
 • Jókai – napok: tanulmányi és játékos vetélkedők, sportversenyek, kulturális műsorok
 • Karácsonyi műsor
 • „Találkozás az Ige tükrében” előadások szülők részére
 • Évfolyamonkénti családi istentiszteletek
 • Csendesnap
 • Színjátszó csoportjaink tanévzáró előadása
 • Jókai klub (évfolyamrendezvény)
 • Az egyházközséghez kötődő rendezvényeink: Konfirmáció
 • Tanulmányi versenyek: idegen nyelvi, versmondó, anyanyelvi, természettudományos, társadalomtudományi, matematikai, művészeti, bibliaismereti, hittan, stb. területén a város és az ország különböző intézményeiben.
 • Rendszeres színházlátogatás (Miskolci Nemzeti Színház)
 • Mozi-látogatás, kiállítások megtekintése
 • Képzőművészeti kiállítások az aulában
 • Városi sportversenyeken való szereplések

Képzési kínálat, képzési rendszer
A beiskolázási terv szerint elsősorban a református vallású, miskolci gyerekeket várjuk iskolánkba, de szívesen fogadunk vidéki református tanulókat is. A szabad férőhelyek függvényében más felekezethez tartozó tanulókat is felveszünk.
Az óvodákban történő bemutatkozást egy „Sulikóstoló” néven ismertté vált rendezvény, majd a szülőkkel való személyes találkozás, beszélgetés követ. Csak az lehet iskolánk tanulója, aki elfogadja az iskolánk értékrendjét ismertető „Küldetésnyilatkozat”-ot.
A tanulók felekezetüknek megfelelő hitoktatást választhatnak. Az alapfokú művészetoktatásba, (színművészeti- bábművészeti ágon, színjáték tanszakon folyik előkészítő és alapfokú képzés) jelentkezők felvételin vesznek részt.

Az első négy évfolyamon a gyerekek sokirányú fejlesztését a két osztálytanító végzi. Iskolánkban az alsó tagozatban ún. nagyfelmenő rendszerben folyik a tanítás. Az 1-4. évfolyamokon az egész napos (iskolaotthonos) formát biztosítjuk tantárgycsoportos tanítással.
Az alsóban tanítók tanítanak, de az idegen nyelvek, informatika, és testnevelés órák esetében előfordul szakrendszerű oktatás.
Az 1-2. évfolyamokon választható, tanórán kívüli keretekben biztosítjuk az idegen nyelvek és az informatika tanulását. Alapvető célunk az érdeklődés- és figyelemfelkeltés, a későbbi tanulmányok megalapozása.
Az idegen nyelvek tanítása harmadik osztálytól heti 3, ötödiktől 3, illetve angol emelt szinten heti 5 órában történik.
Iskolánk tanulói jelentkezhetnek az alapfokú művészetoktatás keretein belül a színjáték tanszakra, ahol 1-2. osztályban (előkészítő évfolyamok) heti 2 órában, 3-8.-ban (az alapfok 1-6. évfolyamában) heti 4 órában folyik a képzés.

A tantestület
A tantestület nagy része az iskola fennállása óta együtt dolgozik. Az iskolánkban iskolalelkészt is alkalmazunk. A nem református felekezetű tanulók hitoktatását iskolánkba delegált hitoktatók végzik.
A tantestület jelenlegi létszáma 44 fő.
Nevelőtestületünk tagjai szakmailag jól felkészültek, magas színvonalú pedagógiai tevékenységet végeznek.

Technikai dolgozók
Az oktató-nevelő munkát iskolánkban 22 fő technikai személyzet segíti: iskolatitkár, védőnő, ügyviteli munkatársak, ügyfélszolgálati munkatárs, karbantartók, élelmezés-vezető, konyhai dolgozók, illetve takarítók.

Tárgyi feltételek
Az oktatás két épületben folyik. Az alsó tagozatban osztálytermekben, felső tagozatban szaktantermekben tanítunk. Iskolánk rendelkezik tornateremmel, orvosi szobával és lelkészi szobával is.

Az iskola környezete
Iskolánk 1984-ben épült, a Jókai lakótelep iskolájaként. A belváros közelében, de ideális–zöldterülettel körbevett– részen található. Az időközben kialakult környékünkön egy családi házas övezet is. Elérhető közelségben van a távolsági buszállomás. Az utóbbi években megnövekedett a vidékről bejárók aránya. (18-20 %).

Az l984-ben átadott épület alacsonyabb létszámra lett tervezve. Az elmúlt időszakban bővítéssel, két új csoportszoba kialakításával, belső átépítésekkel növeltük a férőhelyek számát.
Az iskolai rendezvények számára az aulában biztosítottuk a feltételeket: színpadtér, reflektorok, hangosítás, kórus részére dobogó.
A főépületben 2009 nyarán befejeződött az ablakok cseréje, megújult a fűtési és a villamossági rendszer. A vizesblokkok felújítása is megtörtént. Az épületben teljes körű festés és mázolás volt. Az udvaron játszóteret alakítattunk ki. Terveink között szerepel a 2. számú épület felújítása és az udvar rendbetétele.
A tanulók versenyekre utaztatását saját, 9 fős kisbusszal oldjuk meg.
A fenntartói támogatással vásárolt perei régi iskolaépület a felújítás után 43 fő befogadására alkalmas komfortos táborhelyünk lett.